O nas

W 2014 roku w Warszawie, na mocy porozumienia, powstała Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki. Jej sygnatariuszami zostały m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, parki technologiczne oraz przedsiębiorstwa.

Strony Porozumienia, dostrzegając wagę rozwoju biogospodarki, nawiązały współpracę w celu integracji środowiska naukowego, badawczego i biznesowego dla nakreślenia najważniejszych kierunków rozwoju w branżach powiązanych z biogospodarką. Jedną z aktywności Platformy była promocja działań w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Misja

CZYM JEST BIOGOSPODARKA
Biogospodarka, według obowiązujących dokumentów strategicznych (A Sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.), obejmuje wszystkie sektory i systemy, oparte  na zasobach biologicznych - zwierzętach, roślinach, mikroorganizmach i biomasie, w tym również na odpadach organicznych - oraz ich funkcjach i regułach. Obejmuje i łączy: ekosystemy lądowe i morskie, wszystkie sektory produkcji podstawowej, które wykorzystują i produkują zasoby biologiczne (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i akwakultura) oraz wszystkie sektory gospodarcze i przemysłowe, które wykorzystują zasoby biologiczne i procesy do produkcji żywności, pasz, bioproduktów, energii i usług.

ZARZĄD:

Tomasz KAPELA – Prezes Zarządu
Danuta CIECHAŃSKA – Wiceprezes Zarządu
Marta KUTYNA-BAKALARSKA – Wiceprezes Zarządu
Stanisław Bielecki – Członek Zarządu
Artur Bartkowiak – Członek Zarządu
Krzysztof Biernat – Członek Zarządu
Krzysztof Jóźwik – Członek Zarządu

Statut

Członkostwo

Masz pytania, opinie i sugestie
Skontaktuj się z nami.

STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI

email: klasterbiogospodarki@gmail.com
ul. Stefanowskiego 4/10, lok. 436
90-924 Łódź