Konferencja GOSPOSTRATEG – otoGOZ

23 września 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się konferencja otwierająca projekt „GOSPOSTRATEG – otoGOZ”. Jej tematem przewodnim była aktualizacja dotychczasowych wskaźników mierzących rozwój gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz jej wpływu na wzrost społeczno-ekonomiczny, a także opracowywanie nowych rozwiązań pomiarowych.

Za główny cel konferencji obrano prezentację dotychczas podjętych działań, aby stworzyć system wskaźników pomiarowych transformacji w kierunku GOZ w Polsce, jak również dyskusja z uczestnikami ze świata nauki, biznesu oraz administracji na tematy związane z GOZ.

W gronie prelegentów  znalazła się wiceprezes Stowarzyszenia, Pani dr hab. Danuta Ciechańska, która przedstawiła prezentację pt.: „Biogospodarka i jej rola w rozwoju GOZ w Polsce”. Wystąpienie przybliżało ideę i główne założenia stanu biogospodarki  w kraju i jej kierunków rozwoju. Zostały również wyszczególnione zależności pomiędzy gospodarką obiegu zamkniętego a biogospodarką oraz przedstawione szanse jakie daje biogospodarka w perspektywie rozwoju mikro-, mezo- i makroekonomicznego. Wspomniano też o interdyscyplinarności tej dziedziny, która stwarza możliwość bliskiej współpracy różnych obszarów w oparciu o KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje).

Na koniec przedstawiony został potencjał biogospodarki w Polsce, podkreślając jednocześnie rolę Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki w integracji środowiska naukowego i gospodarczego w dążeniu do stworzenia ekosystemu innowacji opartego o innowacje, edukację, rozwój przedsiębiorczości oraz komunikację społeczną.

Polish Circular Hotspot

Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki podpisało właśnie Porozumienie z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego  Rozwoju INNOWO.

Głównymi założeniami wyżej wymienionego Porozumienia jest członkostwo i współpraca w ramach Polish Cicular Hotspot, którego inicjatorem i założycielem jest INNOWO.

Misją Polish Circular Hotspot jest wspieranie światowej społeczności, biznesu, miast i rządów w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej poprzez praktyczne i skalowalne rozwiązania, które pomogą rozwiązać największe wyzwanie ludzkości jakim są kurczące się zasoby naturalne.

Jesteśmy obecni na stronie Polish Circular Hotspot:   http://circularhotspot.pl/pl/organizacje-pozarzadowe