Informacje o członkostwie

Członkowie stowarzyszenia

Członkiem Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki mogą zostać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne.

Zasady członkostwa

Członkiem Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki mogą zostać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych
– członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
– przedstawi rekomendacje, co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– korzysta z pełni praw publicznych,
– utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
– złoży deklarację członkowską.

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenia,
d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do realizacji jego statutowych celów,
2) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich.

6. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

7. Członek Wspierający ma obowiązek zadeklarować pomoc finansową na realizację celów Stowarzyszenia lub zaproponować inną formę wsparcia, do oceny przez Zarząd Stowarzyszenia.

8. Decyzję o przyjęciu Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

9. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty, dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

10. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz organów Stowarzyszenia.

Członkostwo indywidualne
Pobierz deklarację
Członkostwo wspierające
Pobierz deklarację

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania, opinie bądź sugestie, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub pod wskazanym adresem mailowym.

współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności