Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klaster Biogospodark

Danuta Ciechańska

Absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) Politechniki Łódzkiej; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki; Ekspert i pracownik naukowo-badawczy w przedsiębiorstwach m.in. sektora papierniczego, rolno-spożywczego, chemicznego; w latach 1990-2020 pracownik naukowy i dyrektor w instytutach badawczych; członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII Kadencji (2018-2021); Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 3 w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Członek Grupy Eksperckiej w European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) Leadership Group – Food Waste, Food Systems, Bioeconomy”; Ekspert Europejskiej Inicjatywy Advanced Materials Initiatives AMI 2030. Zdobyła doświadczenie w strukturach europejskich w zarządzaniu zespołem menedżerów w European Institute of Innovation and Technology EIT Food Co-location Centre North-East i jako specjalista ds. współpracy z przemysłem w International Centre for Research on Innovative Bio-based Materials TUL.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu innowacyjnych systemów wzmacniania krajowych i międzynarodowych sieci współpracy między instytucjami naukowymi, firmami i administracją m.in. była współzałożycielem i wiceprezydentem ds. Innowacji Europejskiej Sieci EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence), członkiem wielu organizacji naukowych, stowarzyszeń i komitetów naukowych m.in. Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECh, Polskiej Federacji Biotechnologii, Stowarzyszenia Papierników Polskich, Polskiego Towarzystwa Chitynowego; Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Polskich Platform Technologicznych Biogospodarki i Przemysłu Tekstylnego.

Specjalizuje się w obszarach badawczych związanych z biogospodarką cyrkularną/GOZem, biotechnologią przemysłową, biomateriałami, biopolimerami i biotworzywami, kaskadowym zagospodarowaniem bioodpadów , modyfikacją i przetwórstwem polimerów.

Posiada doświadczenie w realizacji i kierowaniu ponad 40 projektami badawczymi, realizowanymi w interdyscyplinarnych konsorcjach naukowych i naukowo-biznesowych (m.in. Programach Ramowych UE, Programach Operacyjnych POIG i POIR, Programie Badań Zamawianych i Badań Stosowanych i programach RPO).

Jest autorką i współautorką 120 publikacji naukowych i 32 patentów, nagrodzoną m.in. Krzyżami Zasługi za aktywność naukową, współpracę międzynarodową i rozwój biotechnologii przemysłowej, medalami za innowacje na krajowych i zagranicznych Targach Wynalazków. a także wyróżnieniem EU – Woman Inventor and Innovator Network Sztokholm, Szwecja dla kobiet kreatywnych, pomysłowych, innowacyjnych i przedsiębiorczych.

współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności