O nas

Czym jest Biogospodarka?

Biogospodarka, według obowiązujących dokumentów strategicznych UE (A Sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.), obejmuje wszystkie sektory i systemy, oparte na zasobach biologicznych – zwierzętach, roślinach, mikroorganizmach i biomasie, w tym również na odpadach organicznych ich funkcje i zasady. Obejmuje i łączy: ekosystemy lądowe i morskie oraz zapewniane przez nie usługi, wszystkie sektory produkcji podstawowej, w których wykorzystuje się i produkuje zasoby biologiczne (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i akwakultura); wszystkie sektory gospodarki i przemysłu, które wykorzystują zasoby i procesy biologiczne do produkcji żywności, paszy, bioproduktów i energii oraz do świadczenia usług (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego , Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i komitety Regionów, 2018). Cele strategiczne do realizacji bieżących i przyszłych priorytetów UE wg. Europejskiej Strategii Biogospodarki obejmują:

Bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego
Zarządzanie
Zarządzanie zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony
Uniezależnienie
Ograniczenie zależności od zasobów nieodnawialnych
Dostosowywanie
Łagodzenie zmian klimatycznych i dostosowywanie się do tych zmian
Konkurencyjność
Wzmocnienie europejskiej konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy

Nowa strategia biogospodarki stanowi część działań na rzecz stworzenia impulsu dla ożywienia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji w UE.

Celem jest zwiększenie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych, aby stawić czoła globalnym i lokalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu.

W raporcie BIC 2023 Trend Report zwrócono uwagę na fakt, iż biogospodarka jest modelem gospodarczym i społecznym.

W biogospodarce o obiegu zamkniętym zasoby biologiczne są w jak największym stopniu odnawialne, zarządzane w sposób zrównoważony, odzyskiwane i ponownie wykorzystywane.

Wdrożenie takiego modelu w praktyce wymaga nowych ścieżek współpracy i innowacji

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia jest przede wszystkim stworzenie wspólnej płaszczyzny dialogu i współpracy dla środowiska naukowego i przedsiębiorczości w zakresie szeroko pojętej biogospodarki.

Reprezentujemy szerokie grono interesariuszy świata nauki i biznesu, dla których takie zagadnienia jak biogospodarka, gospodarka obiegu zamkniętego, zarządzanie odpadami, zmiany klimatyczne, ochrona zasobów naturalnych, zrównoważony rozwój są przedmiotem szerokiego zainteresowania i ważne w aspekcie rozwoju innowacyjności, konkurencyjności i atrakcyjności marketingowej. O tym chcemy dyskutować, w tym zakresie edukować i projektować nasze działania strategiczne i operacyjne.

Działalność strategiczna

 • Realizacja projektów własnych; projektów realizowanych w ramach programów krajowych i międzynarodowych;
 • Wspieranie inicjatyw jednostkowych partnerów Stowarzyszenia;
 • Integracja i koncentracja środowiska związanego z biogospodarką i branżami pokrewnymi w tym szczególnie partnerstwa naukowo-biznesowego;
 • Wspieranie aktywności polskich partnerów w projektach międzynarodowych;
 • Działalność doradcza, konsultacyjna i lobbystyczna;
 • Organizacja i współdziałanie w projektach pilotażowych
 • Działalność marketingowa, współdziałanie w tworzeniu start-upów, hubów, struktur sieciowych i klastrowych
 • Organizacja projektów związanych z certyfikacją w obszarze biogospodarki

Działalność operacyjna

 • promowanie korzystnych rozwiązań poprzez opracowywanie dobrych praktyk i modeli biznesowych tworzenia zintegrowanych międzysektorowych łańcuchów współpracy;
 • współpraca z administracją w zakresie wsparcia eksperckiego,
 • współpraca przy tworzeniu dokumentów strategicznych w obszarze biogospodarki i branż pokrewnych;
 • tworzenie krajowych i międzynarodowych sieci współpracy oraz rozwój międzyregionalnej działalności społeczno-gospodarczej,

Działalność Stowarzyszenia będzie przebiegała na szczeblu: REGIONALNYM – platforma współpracy, promocja gospodarcza regionu, KRAJOWYM – wymiana wiedzy i doświadczenia, współpraca z organami administracji państwowej, platforma pomysłów i kontaktów, doradztwo, GLOBANA – międzynarodowa współpraca międzysektorowa.

O Nas - historycznie

W 2014 roku w Warszawie, na mocy porozumienia, powstała Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki. Jej sygnatariuszami zostały m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, parki technologiczne oraz przedsiębiorstwa. Strony Porozumienia, dostrzegając wagę rozwoju biogospodarki, nawiązały współpracę w celu integracji środowiska naukowego, badawczego i biznesowego dla nakreślenia najważniejszych kierunków rozwoju w branżach powiązanych z biogospodarką. Jedną z aktywności Platformy była promocja działań w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W 2018 roku, podczas Walnego Zgromadzenia, członkowie Platformy zdecydowali o przekształceniu się w Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki zostało zrejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2019 roku. Jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, a także innych organizacji zwanych członkami wspierającymi. Motywacją utworzenia Stowarzyszenia była potrzeba integracji i koncentracji środowiska naukowego i przedsiębiorców działających w obszarze biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem jej cross-sektorowego oddziaływania, obejmującego podstawowe filary współpracy tj. innowację, edukację, rozwój przedsiębiorczości i komunikację społeczną.

Zarząd

KOMISJA REWIZYJNA

współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności