Nowa Inicjatywa Klastrowa
Partnerstwo naukowo-biznesowe

Zapraszamy do włączenia się w organizację nowej inicjatywy klastrowej Stowarzyszenia na rzecz wzmocnienia  cross-sektorowej , ponadregionalnej współpracy różnych interesariuszy (biznesu, instytucji naukowo-badawczych i administracji) w obszarze szeroko rozumianej biogospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Połączenie kompetencji, doświadczenia i potencjału interesariuszy stworzy realne możliwości budowania zintegrowanych łańcuchów kooperacyjnych, których celami będą między innymi:

szeroki dostęp do wiedzy i pomysłów podmiotów instytucjonalnych (jednostek naukowych będących również członkami Klastra)
doradztwo ze strony ekspertów w dziedzinie biogospodarki i zrównoważonego rozwoju
silna kompetencyjna współpraca przy tworzeniu interdyscyplinarnych koncepcji projektowych
możliwość partycypowania w pozyskiwaniu dofinansowań na różne projekty/działalności z zakresu biogospodarki i zrównoważonego rozwoju
współpraca przy organizacji szkoleń, webinariów, warsztatów specjalistycznych
aktywne reprezentowanie członków przed organami legislacyjnymi krajowymi i zagranicznymi

Zapraszamy! Dołącz do Naszej Inicjatywy Klastrowej. Skontaktuj się z Nami na adres klasterbiogospodarki@gmail.com

Platforma kompetencyjna - Doradztwo, konsultacje

Oferujemy wsparcie eksperckie dla firm na poziomie krajowym i UE m.in. w zakresie

  • interpretacji przepisów związanych z szeroko pojętą biogospodarką zrównoważonego rozwoju
  • strategicznych kierunków rozwoju bioprzedsiębiorczości
  • tworzenia koncepcji projektowych w oparciu o wymogi Krajowych i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (KIS i RIS)
  • potencjału innowacyjnego jednostek B+R w zakresie m.in. technologii wytwórczych i przetwórczych opartych na bioprocesach, biosurowcach i bioodpadach; zielonej energii; zaawansowanych biomateriałach ; recyklingiem organicznym

Platforma edukacyjno-promocyjna

Organizujemy / współorganizujemy panele dyskusyjne, seminaria, spotkania tematyczne i webinaria dla interesariuszy różnych branż przemysłowych, administracji, instytucji B+R, konsumentów w zakresie rozwoju i wdrażania m.in. bioinnowacji, biomanufacturingu i wymogów biogosopodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju do praktyki przemysłowej Planujemy rozwój aktywności w zakresie bioedukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzież

współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności
współpraca w regionie
integracja i komunikacja
platfroma pomysłów
wymiana wiedzy i doświadczenia
rozwój innowacyjności