INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH W CELU DZIAŁANIA ZGODNEGO ZE STATUTEM :

STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI (zwanym dalej SKB).
90-573 Łódź ul. Bohdana Stefanowskiego2/22, NIP 7292729911
W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, iż w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI dotyczących przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

1. Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie, np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail- uważamy za dane osobowe .SKB zbierał i zbiera Państwa dane w związku z działalnością SKB na potrzeby realizacji zadań wynikających ze Statutu SKB tj. projektów, wniosków projektowych, usług, udziału w wydarzeniach organizowanych przez SKB i tych w których SKB bierze udział oraz prowadzenia korespondencji związanej z powyższym .

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI, 90-573 Łódź ul. Bohdana Stefanowskiego2/22, NIP 7292729911.

3. SKB nie wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych

4. Przetwarzanie Państwa danych związane jest głównie z realizacją zadań i zobowiązań wynikających z działalności SKB (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane są przetwarzane w celu realizacji umów, projektów i innych przedsięwzięć prowadzonych w związku z działalnością statutową SKB, w tym mających na celu pozyskanie funduszy do prowadzenia działalności SKB i związanych z ich realizacją. Wobec powyższego przetwarzamy dane w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). (Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKB lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań lub obowiązków prawnych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie SKB, z którymi SKB ma zawarte odpowiednie umowy – lista odbiorców dostępna w siedzibie SKB lub na stronie internetowej .

6. Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”) . SKB nie przewiduje przekazywania danych odbiorcom spoza UE. O ile będzie taka konieczność – informacja ta zostanie przekazana.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem w tym prawem podatkowym, patentowym lub innym.

8. Osoby , których dane będą lub są przetwarzane przez SKB maja prawo do :
– o żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
– o wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– o wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– o żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody.
– o wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO.

9. SKB nie profiluje danych osobowych klientów oraz nie podejmuje
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Kontakt z administratorem danych : bioklasterbiuro@gmail.com