INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH W CELU DZIAŁANIA ZGODNEGO ZE STATUTEM :

STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI (zwanym dalej  SKB).

90-573 Łódź  ul. Bohdana Stefanowskiego2/22,  NIP 7292729911 

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)  informujemy, iż w  odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI  dotyczących  przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

 1. Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie, np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail- uważamy za dane osobowe .SKB   zbierał i zbiera Państwa dane w związku z działalnością SKB na potrzeby realizacji zadań wynikających ze Statutu  SKB  tj. projektów, wniosków projektowych, usług, udziału w wydarzeniach organizowanych przez SKB i tych w których SKB bierze udział  oraz prowadzenia korespondencji związanej z powyższym . 
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI,   90-573 Łódź  ul. Bohdana Stefanowskiego2/22, NIP 7292729911.
 3. SKB nie wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych
 4. Przetwarzanie Państwa danych związane jest głównie z realizacją zadań i zobowiązań wynikających z działalności SKB  (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  Dane są przetwarzane w celu realizacji umów, projektów i innych przedsięwzięć  prowadzonych  w związku  z działalnością statutową SKB, w tym mających na celu pozyskanie funduszy do  prowadzenia działalności SKB  i związanych z ich realizacją.
  Wobec powyższego przetwarzamy dane w oparciu o wyrażoną  zgodę
  (art. 6 ust. 1 lit a RODO). (Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKB  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. 
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań lub obowiązków prawnych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie SKB, z którymi SKB ma zawarte odpowiednie umowy – lista odbiorców dostępna w siedzibie SKB lub na stronie internetowej .
 2. Dane nie  są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”) . SKB nie przewiduje przekazywania danych odbiorcom spoza UE. O ile będzie taka konieczność – informacja ta zostanie przekazana.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania  zgodnie z obowiązującym prawem w tym prawem podatkowym, patentowym lub innym. 
 4. Osoby , których dane będą lub są przetwarzane przez SKB  maja prawo do :
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. SKB  nie profiluje danych osobowych klientów oraz nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 1. Kontakt z administratorem danych :  bioklasterbiuro@gmail.com

INFORMACJE DLA OSOBY   KORZYSTAJĄCEJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO 

1.Administratorem danych osobowych jest 

STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI  NIP 7292729911

2.STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI   realizując Państwa zapytanie  nie udostępnia danych  innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.

2a) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ( poza obszar Unii Europejskiej )

3.Cele przetwarzania : odpowiedź na zadane pytania lub postawione problemy w formularzu kontaktowym. Okres przechowywania danych – czas niezbędny potrzebny do zrealizowania odpowiedzi lub zrealizowania  przedstawionej w formularzu sprawy lub problemu.

4. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych , które możecie zmieniać i modyfikować. 

5.Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” .

Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

6. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych  lub kierować skargi lub zażalenia  w tej sprawie pod adres e-mail :    bioklasterbiuro@gmail.com